Filozofická fakulta připravila akreditované kurzy DVPP

První kurzy bude FF JU nabízet již v letošním roce 2018.

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích získala v roce 2017 akreditaci MŠMT k pořádání vzdělávacích programů v rámci Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (studium k prohlubování odborné kvalifikace podle § 10, Vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Cílem programů dalšího vzdělávání je seznamovat účastníky kurzů DVPP s aktuálními tématy z literární vědy, lingvistiky či metodiky humanitních oborů vyučovaných na FF JU a přispívat tak k rozvoji profesních kompetencí v rámci předmětů jejich stávající učitelské aprobace v souladu s koncepcí celoživotního vzdělávání MŠMT. Podrobnější informace o aktuálně otevíraných vzdělávacích oborech naleznete na stránkách jednotlivých ústavů (viz níže) a dále na Portálu celoživotního vzdělávání JU.

V současnosti jsou akreditovány tyto vzdělávací programy DVPP:

Ústav anglistiky

  • Současná anglicky psaná próza
  • Překlad anglické prózy
  • Od hledání významu slov k slovotvorbě aneb vybrané kapitoly z anglické lexikologie
  • Americký politický systém
  •  Anglická literatura raného novověku

                             

Ústav bohemistiky: 

  • Nové metody, perspektivy a témata současné české literární vědy
  • Nové trendy v současné češtině

 

Ústav romanistiky

  • Internet a vybrané platformy jako zdroj didaktických materiálů pro učitele francouzského jazyka
  • Současné trendy ve výuce španělského jazyka

 

Ústav věd o umění a kultuře 

  • Filozofie a umění